Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer: Toeff
Website: www.toeff.nl
E-mail: info@toeff.nl
KVK nr: 91449448

De diensten die Toeff aanbiedt is het bakken en verkopen van persoonlijke taarten en ander gebak in Heeze, evenals het geven van (bak)workshops. Hieronder staan de algemene voorwaarden beschreven. Toeff behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Toepasselijkheid
– Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, leveringen en betalingen via Toeff. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk is vastgesteld.
– Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Toeff te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Producten
– Alle foto’s op de website zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen derhalve mogelijk visueel afwijken.
– Toeff behoudt het recht foto’s van het product te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.
– Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, hygiëne, de declaratie, en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden.
– Toeff adviseert de klant over de beste zorg voor de producten, gebaseerd op bepaalde weersomstandigheden. Indien de klant ervoor kiest dit advies niet te volgen, kan Toeff niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen.
– Toeff biedt producten aan die vrij zijn van bepaalde allergenen. Indien dit het geval is, zal dit duidelijk vermeld staan bij het product op de website. Bij de aankoop van een van deze producten communiceert Toeff naar de klant dat het product geen ingrediënten van de desbetreffende allergie bevat, maar sporen van de allergenen in het product kunnen niet volledig worden uitgesloten.

Offertes en aanbiedingen
– Alle offertes en aanbiedingen door Toeff zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
– Een samengestelde prijsopgave verplicht Toeff niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
– Toeff accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

Bestellingen
– Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Toeff is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten en/of foutief aangeleverde adressen of afleverdata.
– Toeff kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in tekst(en) op gebak, hierbij wordt geen restitutie toegepast.
– Door het plaatsen van een bestelling per e-mail of op de website is de overeenkomst een feit. Hiermee geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
– Toeff behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Prijzen
– Alle geldende prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en bezorgkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
– De klant is de prijs verschuldigd die Toeff in haar bevestiging aan de klant heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Toeff worden gecorrigeerd.
– Toeff behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen.

Betaling
– Alle bestellingen dienen vooruit betaald te worden via een bankoverschrijving of betaalverzoek. Voor persoonlijke bestellingen is het in overleg mogelijk om met een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag te voldoen en de restbetaling minstens 1 week vóór de geplande leverdatum over te maken.
– Voor de vooruitbetaling en aanbetaling hanteert Toeff een betalingstermijn van 7 dagen na ontvangst van de factuur.
– In geval van niet tijdige betaling is Toeff bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
– Indien een bestelling minstens 1 week van te voren wordt geannuleerd, wordt het totaalbedrag teruggestort. Indien er al werkzaamheden zijn verricht aan uw bestelling, wordt de aankoopprijs alleen gedeeltelijk terugbetaald.

Leveringen
– De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Toeff daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
– In verband met calamiteiten behoudt Toeff het recht voor om de producten niet af te leveren. Wanneer om welke reden dan ook Toeff uw bestelling niet kan leveren, zal u zo spoedig mogelijk via telefoon of e-mail op de hoogte gesteld worden. Gedane betalingen worden dan aan u terugbetaald. Een vertraging van levering zal geen grond zijn voor korting of terugbetaling.
– Toeff bezorgd altijd in overleg. Bezorgkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd.

Garantie en herroepingsrecht
– Indien binnen de termijn van 24 uur is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Toeff de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde gedeeltelijk of volledig daarvan te restitueren.
– Het herroepingsrecht is uitgesloten op producten van Toeff met een beperkte houdbaarheid.

Klantgegevens
– Toeff respecteert uw privacy. U kunt geheel vrijblijvend, zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, over de website surfen. Toeff vraagt pas uw persoonlijke gegevens in te voeren als u ook daadwerkelijk gaat bestellen.
– Alle door u voor leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor uw eigen gegevens als de (adres)gegevens van de ontvanger(s) van uw bestelling.
– Toeff zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen. Uw gegevens (e-mail en telefoonnummer) worden alleen gebruikt om met u in contact te treden met betrekking tot vragen over bestellingen. Uw eigen gegevens kunnen op uw verzoek te allen tijde worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
– Toeff is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Toeff is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Toeff komen.
– Toeff draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Toeff eveneens geen verantwoordelijkheid.
– Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt te alle tijden Toeff uitgesloten.

Diversen
– De klant van Toeff dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Toeff geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
– Toeff garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eidendomsrechten van derden.
– In geval van overmacht heeft Toeff het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Toeff gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
– Alle contacten en transacties met Toeff geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Toeff. Niets uit uitgaven of publicaties van Toeff mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toeff.

Klachten
– Overal worden foutjes gemaakt. Hoewel Toeff er alles aan doet om haar bestellingen zo soepel mogelijk te laten verlopen kan het voorkomen dat er iets misgaat en u een klacht indient. Toeff neemt uw klachten uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing mits de klacht binnen 24 uur gerapporteerd wordt.

Laatst gewijzigd op: 19-01-2024